Tra cứu hồ sơ trực tuyến Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Chữ để nhận dạng

*Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công và chọn cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ.Cổng dịch vụ công trực tuyến

Sở tài chính tỉnh Thái Nguyên

Nơi thực hiện chức năng "một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.Tình hình xử lý hồ sơ Tình hình xử lý hồ sơ


Đúng hạn
Đã nộp trực tuyến: 6 hồ sơ
Chưa tiếp nhận: 0 hồ sơ
Cần bổ sung: 0 hồ sơ
Đang xử lý: 1 hồ sơ
Đã trả: 2 hồ sơ
Từ chối: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ