Danh sách thủ tục hành chính Danh sách thủ tục hành chính

Hiển thị 35 kết quả.
của 1
STT Tên thủ tục Năm   Hành động
1 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 2019 Xem
2 Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực 2019 Xem
3 Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2019 Xem
4 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản 2019 Xem
5 Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước 2019 Xem
6 Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực 2019 Xem
7 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ 2019 Xem
8 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản 2019 Xem
9 Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển 2019 Xem
10 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư 2019 Xem
11 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 2019 Xem
12 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 2019 Xem
13 Quyết định bán tài sản công 2019 Xem
14 Quyết định thanh lý tài sản công 2019
Xem
15 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 2019 Xem
16 Mua quyển hóa đơn 2019 Xem
17 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh 2019 Xem
18 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ 2019 Xem
19 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản 2019 Xem
20 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư 2019 Xem
21 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê 2019 Xem
22 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết 2019 Xem
23 Mua hóa đơn lẻ 2019 Xem
24 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh 2019 Xem
25 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước 2019 Xem
26 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên 2019 Xem
27 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2019 Xem
28 Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp 2019 Xem
29 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước 2019 Xem
30 Quyết định điều chuyển tài sản công 2019
Xem
31 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2019 Xem
32 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu 2019 Xem
33 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp 2019 Xem
34 Thủ tục giao quyền Sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ 2019 Xem
35 Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 2019 Xem
Hiển thị 35 kết quả.
của 1