Báo cáo Công khai Ngân sách Báo cáo Công khai Ngân sách

Hiển thị 33 kết quả.
của 1
STT Tên báo cáo Năm Biểu mẫu Số Quyết định Ngày công bố Tệp đính kèm
1 thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 2019 TH-2019-6T-B61-TT343-19 2572/STC-QLNS 08/07/2019 thực hiện 6T - CV 2572.doc
TH-2019-6T-B61-TT343-19.xlsx
2 Thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 2019 TH-2019-6T-B60-TT343-19 2572/STC-QLNS 08/07/2019 thực hiện 6T - CV 2572.doc
TH-2019-6T-B60-TT343-19.xlsx
3 Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019 TH-2019-6T-B59-TT343-19 2572/STC-QLNS 08/07/2019 thực hiện 6T - CV 2572.doc
TH-2019-6T-B59-TT343-19.xlsx
4 Công khai dự toán 2019 2 134 04/06/2019 QD_cong_khai_du_toan.doc
Biểu số 2.xls
5 Dự toán thu, chi cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 3 năm 2019-2021 2019 Biểu 3.3 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 3.3.xls
6 Dự kiến thu cân đối ngân sách nhà nước theo sắc thuế giai đoạn 3 năm 2019-2021 2019 Biểu 3.2 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 3.2.xls
7 Biểu tổng hợp dự toán thu NSNN giai đoạn 2019-2021 2019 Biểu 3.1 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 3.1.xls
8 Kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2019 2019 Biểu 2.10 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 2.10.xls
9 Kế hoạch phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2019 2019 Biểu 2.9 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 2.9.xls
10 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 Biểu 2.8 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 2.8.xls
11 Kế hoạch vay, trả nợ của tỉnh năm 2019 2019 Biểu 2.7 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 2.7.xls
12 Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2019 2019 Biểu 2.6 150/TTr-UBND 15/11/2019 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 2.6.xls
13 Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 2019 Biểu 2.5 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 2.5.xls
14 Dự toán chi ngân sách năm 2019 các đơn vị khối tỉnh quản lý và các đơn vị khác 2019 Biểu 2.4 150/TTr-UBND 15/11/2019 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 2.4.xls
15 Dự toán chi NSĐP năm 2019 2019 Biểu 2.3 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 2.3.xls
16 Dự toán chi tiết thu NSNN năm 2019 2019 Biểu 2.2 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 2.2.xls
17 Tổng hợp dự toán thu NSNN năm 2019 2019 Biểu 2.1 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 2.1.xls
18 Báo cáo ước thực hiện chi nsnn năm 2018 2019 Biểu 1.2 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
Biểu 1.2.xls
19 Báo cáo ước thực hiện thu năm 2018 2019 Biểu 1.1 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011 (1).doc
biểu 1.1.xls
20 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Biểu số 58 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B58-TT343-19.xlsx
21 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 2019 Biểu số 57 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B57-TT343-19.xlsx
22 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 2019 Biểu số 55 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B55-TT343-19.xlsx
23 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019 2019 Biểu số 53 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B53-TT343-19.xlsx
24 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh nguồn ngân sách địa phương cân đối theo lĩnh vực năm 2019 2019 Biểu số 52 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B52-TT343-19.xlsx
25 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 2019 Biểu số 51 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B51-TT343-19.xlsx
26 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 2019 Biểu số 50 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B50-TT343-19.xlsx
27 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện 2019 Biểu số 49 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B49-TT343-19.xlsx
28 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Biểu số 48 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B48-TT343-19.xlsx
29 Cân đối thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện 2019 Biểu số 47 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B47-TT343-19.xlsx
30 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 Biểu số 46 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B46-TT343-19.xlsx
31 Thực hiện chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 2019 Biểu số 61 1300/STC-QLNS 11/04/2019 thực hiện QI.doc
TH-2019-Q1-B61-TT343-19.xlsx
32 Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 2019 Biểu số 60 1300/STC-QLNS 11/04/2019 thực hiện QI.doc
TH-2019-Q1-B60-TT343-19.xlsx
33 Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2019 2019 Biểu số 59 1300/STC-QLNS 11/04/2019 thực hiện QI.doc
TH-2019-Q1-B59-TT343-19.xlsx
Hiển thị 33 kết quả.
của 1